Reabilitarea şi Modernizarea campusului Tudor Vladimirescu – proiect din fonduri structurale

În data de 16.07.2009, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași semnează contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în vederea implementării proiectului Reabilitarea și Modernizarea Campusului Tudor Vladimirescu”, derulat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013.

VALOAREA TOTALĂ a proiectului este de 68.945.242,75 lei şi este compusă din 2 componente:

 • 55.816.260 lei reprezintă valoarea totală eligibilă, adică finanțarea nerambursabilă de 98% și contribuția Universității de 2%;
 • 13.128.982,75 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

OBIECTIV GENERAL:

Reabilitarea şi Modernizarea Campusului Universitar „Tudor Vladimirescu” din Iaşi din punct de vedere energetic şi al serviciilor complementare acordate studenţilor în vederea asigurării pe termen mediu şi lung a accesului populaţiei din regiunea de N-E la învăţământul superior tehnic în condiţii de cazare şi servicii complementare furnizate la standarde europene.

NECESITATEA PROIECTULUI:

Obiectivul general răspunde nevoilor reale de reabilitare energetică şi de modernizare a serviciilor complementare cazării în campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” generate de:

 • o degradare fizică şi morală în timp a mijloacelor de izolare termică a clădirilor din campus;
 • o degradare în timp prin uzură a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi termice;
 • dublarea în timp a numărului clădirilor deservite de reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi termice concepută la înfiinţarea Campusului, în anul 1969 (prin extinderea campusului prin căminele T12-T21);
 • creşterea aşteptărilor, modificarea stilului de viaţă şi a comportamentului de consum al studenţilor precum şi a standardelor europene de furnizare a serviciilor conexe indispensabile cazării (energie electrică şi termică) şi a serviciilor complementare cazării – servicii de loisir (timp liber, educaţie fizică) şi de alimentaţie publică (la preţ redus în regim de cantină).

Pentru a răspunde nevoilor menţionate mai sus, proiectul propune 5 direcţii de acţiune care operaţionalizează obiectivul general al proiectului în 5 obiective de investiţii:

 1. reabilitare termică a 12 cămine şi 2 puncte termice din campus – T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T17, T18, T19, T20 ,T21;
 2. reţele termice şi electrice exterioare în campusul  studenţesc Tudor Vladimirescu;
 3. module cogenerative pentru energie electrică şi termică;
 4. modernizare 2 terenuri sport;
 5. funcţionalizare cantină.

Obiectivul 1:

Reabilitare termică a 12 cămine şi 2 puncte termice din campus – T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T17, T18, T19, T20 ,T21.

Cele 12 cămine sunt reabilitate termic la nivelul faţadelor, acoperişului şi pardoselii în contact direct cu solul şi/sau subsolul, astfel reducându-se consumul energetic al campusului. Reabilitarea termică a acestor cămine conduce la o diminuarea a pierderilor de energie termică prin pereţi, ferestre, pardoseli şi planşee. Reducerea pierderilor de energie termică este realizată prin soluţii tehnice de ultimă oră. Se asigură astfel un consum redus de combustibil în generarea energiei termice, dar şi un confort termic sporit pentru studenţi.

Date tehnice: suprafeţe pe care s-a aplicat termo-sistem:

 • 21349 mp de faţadă;
 • 10025 mp de terasă;
 • 942 mp de pardoseală;
 • 3047 de tâmplărie exterioară: ferestre şi uşi.

Obiectivul 2:

Reţele termice şi electrice exterioare în campusul studenţesc Tudor Vladimirescu.

Reabilitarea reţelelor de distribuţie a energiei termice de la modulele de cogenerare până la cămine are ca efect asigurarea unei durate de viaţă mai mari a sistemului de distribuţie precum şi scăderea pierderilor cauzate de materialele şi tehnologii învechite, ducând astfel la creşterea eficienţei energetice.

Date tehnice:

 • 2200 m lungime reţea termică exterioară realizată în sistem bitubular tur/retur cu conducte preizolate Dn65 – Dn200 şi branşată la 2 module cogenerative şi la fiecare din cele 21 de cămine ale campusului şi cantina;
 • 16 modele termice instalate în cămine şi cantina;
 • racord electric la SEN prin 2 km traseu de racorduri electrice LES 20 kV şi 2 buc. PT 0,4/20kV;

Obiectivul 3:

Module cogenerative pentru energie electrică şi termică.

Prin acest obiectiv s-au achiziţionat 2 centrale de cogenerare ce au fost instalate în punctele termice PTV2 şi PTV3

Introducerea conceptului de cogenerare asigură în plus un grad superior de automatizare, monitorizare şi control a furnizării agentului termic şi de adaptare a regimului de furnizare nevoilor de consum şi condiţiilor de temperatură din mediu. Prin această metodă se elimină pierderile energetice ce apar în prezent pe traseul de la furnizor la amplasamentul campusului.

Avantajele utilizării cogenerarii bazată pe motoare termice:

 • căldura şi energia electrică sunt generate în apropierea consumatorului, eliminând astfel pierderile în reţelele de transport;
 • eficienţa totală a cogenerării cu motoare termice este de peste 84%, având în vedere consumatorul final, aproximativ cu 10% mai mare decât la centrala convenţională din sistemul de încălzire centralizată;
 • reducerea consumului de energie primară prin utilizarea cu eficienţă ridicată a căldurii din gazele de ardere şi din apa de răcire a motorului;
 • reducerea poluării mediului prin căldura reziduală a gazelor de ardere – estimare de reducere anuală netă de emisii CES = 894t CO2.

Obiectivul 4:

Modernizarea 2 terenuri sport.

Acest obiectiv are în vedere prin reabilitarea a 2 terenuri de sport furnizarea unui serviciu complementar cazării şi anume serviciul de loisir – educaţie fizică.

Primul teren de sport reabilitat şi modernizat, are instalaţie de nocturnă şi o suprafaţă de 990 mp pe care se poate practica minifotbal şi volei. Terenul situat în vecinătatea căminului T9.

Al doilea teren este practic un centru sportiv, cu o suprafașă de 1515 mp, format din corpul A și B. Corpul A are o suprafață constă în vestiare pentru sportivi, grupuri sanitare, birou arbitru, birou antrenor, anexe și spații tehnice. Corpul B constă în teren de joc cu suprafața sintetică, acoperit cu policarbonat multicelular, montat pe o structură metalică. Terenul este dotat cu dotat cu nocturnă, panouri de baschet mobile, porţi pentru minifotbal, gradene cu 80 de locuri. Suprafaţa de joc este un covor sintetic din granule de cauciuc și se poate practica minifotbal, tenis de câmp, baschet și handbal.

Obiectivul 5:

Funcţionalizare cantina.

Refuncţionalizarea şi dotarea cantinei este un serviciu nou oferit studenţilor începând din 9 mai 2011. Prin acest serviciu de alimentaţie publică studenţii din campus, care de multe ori au posibilităţi materiale modeste, pot servi masa la preţuri foarte avantajoase. Totodată cantina oferă un cadru specific, plăcut şi rezervat studenţilor. Până în acest an serviciile de alimentaţie existau în campus doar la nivelul furnizorilor privaţi. şi va oferi posibilitatea de masă la tarife reduse.

Cantina este situată în vecinătatea căminelor T7-8, are o capacitate ce poate deservi 200 de studenţi în acelaşi timp sau 1000 de studenţi pe perioada unei zile de funcţionare de la 12:00 la 20:00.