Etapele de cazare aferente anului universitar 2016-2017

studenti-min

În acest an, cazarea studenților se va desfășura în perioada 22-25 septembrie 2016. Așadar, pentru a beneficia de o desfășurare cât mai eficientă, trebuie să urmați două etape și să aveți toate documentele necesare prezentate mai jos.

PRIMA ETAPĂ – LA FACULTATE

 Fiecare student trebuie să se prezinte la facultate, conform programului, pentru a primi repartiția de cazare. Pe repartiție va fi stipulat numărul căminului și al camerei în care va fi cazat studentul, totodată și încadrarea financiară – subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.

În cadrul acestei etape, veți prezenta comisiei de cazare următoarele:

 • carte de identitate / pașaport în original;
 • cerere tip de cazare / *formularele se vor găsi la comisia de cazare din cadrul facultății (un model al acestei cereri se poate descărca de la link-ul „Cerere_cazare.pdf”, postat în cadrul acestui anunț);

Documente suplimentare necesare pentru următoarele categorii de situații speciale:

 1. În cazul studenților orfani de ambii părinţi sunt necesare: copie după certificatele de deces ale părinților;
 2. În cazul studenților cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar în activitate – adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar 2016-2017 este în activitate;
 3. În cazul studenților cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ este necesară copie după decizia de pensionare;
 4. În cazul studenților orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ este necesar certificatul de deces și un document din care să reiasă că a lucrat în învățământ;
 5. În cazul studenților care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial este necesară adeverință de la instituția respectivă;
 6. Studenţii cu handicap grav şi accentuat certificat medical prin care se atestă gradul de handicap;
 7. În cazul studenților căsătoriți sunt necesare:
 • copie după certificatul de căsătorie;
 • adeverinţă de student pentru soțul / soția de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
 • copie după certificatul de naștere al copilului – dacă este cazul;

În urma prezentării documentelor stipulate anterior, verificarea va fi făcută de către Președintele comisiei de cazare (Decanul sau Prodecanul responsabil de relația cu studenții), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele prezentate împreună cu  cererea tip de cazare, ce va avea specificat (în colțul din dreapta sus) numărul căminului și al camerei în care va fi cazat, respectiv încadrarea financiară: subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat;

A DOUA ETAPĂ – ÎN CAMPUS

Trebuie să vă prezentați în campus la căminul la care tocmai s-a făcut repartizarea de către comisia de cazare a facultății. Acolo trebuie să aduceți, într-un dosar plic, următoarele documente:

 1. cerere tip de cazare, primită la pasul I;
 2. două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului); formularele pentru contractele de cazare vor fi oferite de administraţia căminului. Se poate descărca un model al contractului de la link-ul „Contract_inchiriere.pdf, postat în cadrul acestui anunț;
 3. cererea pentru obținerea vizei de flotant (reședință) – va fi oferită de administraţia căminului. Puteți descărca un model pentru completare de la link-ul „Viza_flotant.pdf, postat în cadrul acestui anunț; Această cerere se listează pe o singură foaie, față-verso;
 4. două fotografii color tip carte de identitate – una se va capsa pe contractul de închiriere şi una se va capsa pe legitimaţia de cămin; /* nu se vor accepta copii de tip xerox sau scaner;
 5. carte de identitate (original + copie);
 6. certificat de naștere (original + copie);

 *** Pe dosarul plic se va scrie cu majuscule: numele și prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul şi grupa.

În funcţie de cazurile speciale prezentate la punctul I, dosarul plic va conţine şi documentele suplimentare aferente.

 SITUAȚII SPECIALE PRIVIND TARIFUL DE CAZARE

Studenții înscriși la prima facultate pe locuri la buget vor beneficia de cazarea gratuită dacă se încadrează în următoarele categorii:

 1. copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate;
 2. copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ;
 3. copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;
 4. copiii personalului nedidactic din sistemul de învăţământ;
 5. studenţii orfani de ambii părinţi;
 6. studenții care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial;
 7. studenții bursieri ai statului român din Republica Moldova și Ucraina (alții decât cei proveniți din țările UE sau SSE);

*** Bază legală:

 • punctele a, b și c sunt în conformitate cu Legea nr. 140/12.07.2016 pentru modificarea art. 277 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • punctul d este în conformitate cu contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate „Învăţământ Superior şi Cercetare”, înregistrat sub nr. 1482/13.11.2014 la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 • punctul g este în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 844/13.08.2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare / perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România;

 

Cazarea este subvenționată 50% pentru:

 Studenţii cu handicap grav şi accentuat (persoane cărora, din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale) beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti – conform art. 16, alineatul 8 din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată în 2008. Valoarea reducerii se asigură din bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private – conform art. 16, alin. 9 din Legea 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată în 2008.

Din link-urile de mai jos puteți descărca formulare aferente procesului de cazare:

Cerere cazare studenti

Contract_inchiriere

Viza_flotant

Cerere cazare studenti familisti

Cerere cazare loc la schimb

1 Comment

Comments are closed.